1. Mục tiêu

Nhằm trang bị các kiến thức và kỹ năng cần thiết cho các nhân sự làm việc trong lĩnh vực an toàn thông tin nói riêng và trong lĩnh vực công nghệ thông tin nói chung, khóa học CEHv9 cung cấp cho người học 18 chủ đề và 270 kỹ thuật tấn công phổ biến hiện nay. Sau khi hoàn tất khóa học, người học hiểu rõ các quy trình đánh giá bảo mật, tham gia tư vấn, triển khai và vận hành các hệ thống bảo mật.

Nhằm cung cấp cho học viên các kỹ năng và kịch bản thực tế nhất có thể, Trung tâm an ninh mạng CNSC là đơn vị tiên phong trong việc xây dựng kịch bản diễn tập an toàn thông tin tích hợp trong mỗi khóa CEH.

2. Đối tượng

• Những người quan tâm đến an toàn thông tin.
• Chuyên viên kiểm định an toàn thông tin.
• Hacker mũ trắng.
• Nhân viên CNTT.

3. Nội dung

• Module 1: Introduction to Ethical Hacking
• Module 2: Footprinting and Reconnaissance
• Module 3: Scanning Networks
• Module 4: Enumeration
• Module 5: System Hacking
• Module 6: Malware threats
• Module 7: Sniffing
• Module 8: Social Engineering
• Module 9: Denial of service
• Module 10: Session Hijacking
• Module 11: Hacking Webservers
• Module 12: Hacking Web Applications
• Module 13: SQL Injection
• Module 14: Hacking Wireless Networks
• Module 15: Hacking Mobile Platforms
• Module 16: Evading IDS, Firewalls, and Honeypots
• Module 17: Cloud computing
• Module 18: Cryptography

4. Thời lượng

60 giờ

5. Yêu cầu kiến thức

Biết sử dụng các lệnh Linux đơn giản.

6. Chứng chỉ

Học viên được Trung tâm an ninh mạng CNSC – Trường đại học Công nghệ thông tin, Đại học quốc gia TPHCM cấp Chứng chỉ hoàn tất khóa học.

Ngoài ra, học viên có thể tham gia thi chứng chỉ quốc tế CEH với mã môn 321-50 tại các trung tâm khảo thí quốc tế.

CEH