1. Mục tiêu

Khóa học CHFI v8 cung cấp các kiến thức chuyên ngành bảo mật và điều tra tội phạm mạng. Kiến thức này giúp ích cho các chuyên viên thực thi pháp luật về điều tra tôi phạm mạng, quản trị hệ thống mạng, chuyên gia bảo mật mạng.

2. Đối tượng

• Những người quan tâm đến an toàn thông tin.
• Nhân viên các cơ quan thực thi pháp luật về điều tra tội phạm mạng.
• Cá nhân có đam mê trở thành điều tra viên trong lĩnh vực tội phạm mạng.

3. Nội dung

• Module 1: Computer Forensics in Today’s World
• Module 2: Computer Forensics Investigation Process
• Module 3: Searching and Seizing Computers
• Module 4: Digital Evidence
• Module 5: First Responder Procedures
• Module 6: Computer Forensics Lab
• Module 7: Understanding Hard Disks and File Systems
• Module 8: Windows Forensics
• Module 9: Data Acquisition and Duplication
• Module 10: Recovering Deleted Files and Deleted Partitions
• Module 11: Forensics Investigation Using AccessData FTK
• Module 12: Forensics Investigation Using EnCase
• Module 13: Steganography and Image File Forensics
• Module 14: Application Password Crackers
• Module 15: Log Capturing and Event Correlation
• Module 16: Network Forensics, Investigating Logs and Investigating Network Traffic
• Module 17: Investigating Wireless Attacks
• Module 18: Investigating Web Attacks
• Module 19: Tracking Emails and Investigating Email Crimes
• Module 20: Mobile Forensics
• Module 21: Investigative Reports

4. Thời lượng

60 giờ

5. Yêu cầu kiến thức

Biết sử dụng các lệnh Linux đơn giản, tuy nhiên tốt nhất là có kiến thức về CEH.

6. Chứng chỉ

Học viên được Trung tâm an ninh mạng CNSC – Trường đại học Công nghệ thông tin, Đại học quốc gia TPHCM cấp Chứng chỉ hoàn tất khóa học.

CEH