Hướng dẫn sử dụng nền tảng Wanna Game CTF

Bài viết này mô tả các hướng dẫn sử dụng cơ bản nhằm giúp các bạn mới lần đầu tiếp xúc với Wanna Game CTF. Nội dung đề cập đến bao gồm:

  • Đăng ký tài khoản
  • Đăng nhập hệ thống
  • Nộp đáp án (Submit flag)

Đăng ký tài khoản

Hình 1. Truy cập chức năng đăng ký tài khoản
  • Hoàn thành thông tin đăng ký, rồi nhấn Submit
Hình 2. Hoàn thành các thông tin đăng ký
  • Hệ thống thông báo đăng ký thành công. Truy cập email được dùng để đăng ký để kích hoạt tài khoản
Hình 3. Thông báo đăng ký thành công

Nhận mail kích hoạt tài khoản (Lưu ý: Nếu không nhận được email xác nhận, vui lòng kiểm tra trong mục Spam mail (Junk mail) hoặc yêu cầu gửi lại nếu ở bước trên), nhấn vào đường dẫn trong mail để hoàn thành kích hoạt tài khoản.

Hình 4. Mail kích hoạt tài khoản

Đăng nhập hệ thống

  • Truy cập trang WanaGame CTF: https://cnsc.uit.edu.vn/ctf/
  • Chọn chức năng Login, nhập thông tin tài khoản đã đăng ký và được kích hoạt email
Hình 5. Đăng nhập hệ thống

Thực hiện làm bài thi

Truy cập danh sách challenges

Hình 5. Truy cập Challenge

Danh sách challenges của cuộc thi

Hình 6. Danh sách challenges trong cuộc thi

Chọn một challenge để xem thông tin mô tả và nộp flag (Kết quả giải được). Khi nộp đúng đáp án, phần challenge sẽ có màu xanh.

Chuỗi submit sẽ có định dạng flag{chuỗi tìm được}. Nếu chuỗi không có định dạng trên cần tự thêm định dạng flag{} vào chuỗi tìm được.

Ví dụ dưới đây giải một challenge có tên là “I love WannaGame”,  challenge này có điểm số là 10, và flag (đáp án) tìm thấy ngay trong phần mô tả của challenge.

Hình 7. Thông tin một challenge

Nhập đáp án tìm được và submit. Nếu chính xác sẽ nhận thông báo màu xanh Correct

Hình 8. Đáp án Flag chính xác

Good luck and Happy hacking with WanaGame!

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.