Khóa học An toàn Thông tin cho mọi người

Khóa học An toàn Thông tin cho mọi người giúp người học nhận thức rõ các rủi ro và đồng thời trang bị các kiến thức cần thiết đảm bảo về ATTT khi sử dụng các thiết bị số. Việc tổ chức các khóa huấn luyện chuyên nghiệp cho người dùng cuối nhằm trang bị kỹ năng, kiến thức về ATTT là hết sức cần thiết trong việc góp phần đảm bảo ATTT cho toàn bộ tổ chức, doanh nghiệp.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.