[Writeups] Tổng hợp Writeups WannaGame Championship #1

Chuỗi hoạt động WannaGameWanaShare nhằm tạo sân chơi cho các bạn sinh viên có đam mê với lĩnh vực An toàn thông tin, tạo điều kiện để phát hiện tài năng, tăng cường khả năng giao lưu, trao đổi kiến thức giữa sinh viên về ATTT.

WannaGame khuyến khích các bạn sinh viên năm 1, năm 2; các bạn mới bắt đầu tìm hiểu hoặc chưa biết về CTF đăng ký tham gia.

🚀 Trang chủ WannaGame CTF: https://cnsc.uit.edu.vn/ctf/


Kết quả WannaGame Championship #1

    🏆 Giải nhất Senior – UIT-Phantom

    🏆 Giải nhất Junior – UIT.JustFreshMen

    🏅 Giải phụ 1 – UIT.JustFreshMen

    🏅 Giải phụ 2 – Rocket48h


Pwn

📔 Start pwn

Challenge File

Solution Writeups của thuatuit001

📔 It is simple, but not easy

Challenge File

Solution Writeups của thuatuit001

Misc

📒 Extract cookies from Google Chrome Browser

Challenge Download

Solution Writeups của minhgalaxy

📒 Extract password from registry files

Challenge File 1 (sa)File 2 (sy)

Solution Writeups của thuatuit001

RE

📗 Simple Reverse

Challenge File

Solution Writeups của minhgalaxy

📗 Do I need to pay for professional versions?

Challenge File

Solution Writeups của minhgalaxy

📗 Could you win this game?

Challenge File

Solution Writeups của minhgalaxy

📗 AHIHI Descrypt

Challenge File

Solution Writeups của minhgalaxy

🚩Các bài writeups về mảng Reverse Engineering của đội JustFreshMen

Web

📘 Source review

Challenge File

Solution Writeups của minhgalaxy

📘 Tunt Robot

Solution Writeups của n9uyen

📘 No cookie for u

Solution Writeups của n9uyen

🚩Các bài writeups về mảng Web của đội JustFreshMen

Crypto

📕 AES

Challenge File

Solution Writeups của minhgalaxy

📕 RSA 1

Challenge File

Solution Writeups của thuatuit001

📕 RSA 2

Solution Writeups của Quốc Đạt (UIT Phantom)

🚩Các bài writeups về mảng Crypto của đội JustFreshMen

Forensic

🚩Các bài writeups về mảng Forensic của đội JustFreshMen

💌💌💌

Các bạn có thắc mắc, trao đổi, thảo luận vui lòng tham gia nhóm Discord: https://discord.gg/hqNYGyc

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.