[Writeups] Tổng hợp Writeups WannaGame Kỳ 2

Chuỗi hoạt động WannaGameWanaShare nhằm tạo sân chơi cho các bạn sinh viên có đam mê với lĩnh vực An toàn thông tin, tạo điều kiện để phát hiện tài năng, tăng cường khả năng giao lưu, trao đổi kiến thức giữa sinh viên về ATTT.

WannaGame khuyến khích các bạn sinh viên năm 1, năm 2; các bạn mới bắt đầu tìm hiểu hoặc chưa biết về CTF đăng ký tham gia.

🚀 Trang chủ WannaGame CTF: https://cnsc.uit.edu.vn/ctf/

OSINT

📙 Fishing Rod

Our customers at vulnbox.net suffered a ransomware attack through phishing emails. Can you help us figure out why?

Solution Writeups của minhgalaxy

Pwn

📔 Another Baby Pwn

Challenge Download

Solution Writeups của boodamdang

📔 Advanced Baby Pwn

Challenge Download

Solution Writeups của minhgalaxy

Misc

📒 d0 4nk b4t du0c 3m

Challenge Download

Solution Writeups của boodamdang

RE

📗 Compare something

Challenge Download

Solution Writeups của boodamdang

📗 Crack me if you can!

Challenge Download

Solution Writeups của minhgalaxy

Web

📘 I trust you <3

Challenge

Solution

Crypto

📕 The Great Wall

Challenge Download

Solution Writeups của boodamdang

📕 The Return of Fox

Challenge Download

Solution Writeups của minhgalaxy

Forensic

📓 Magic Wallet + Corrupted file

Challenge Download

Solution Writeups của minhgalaxy

📓 What’s in the classroom?

Challenge

Solution

📓 Ocean Floor

Challenge

Solution

💌💌💌

Các bạn có thắc mắc, trao đổi, thảo luận vui lòng tham gia nhóm Telegramhttps://t.me/joinchat/Mc_NdhrX__4rC1UIKk355g

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.